Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng – năm (Phần 2) có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 7 có 31 ngày.


Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồng hồ trên chỉ 16 giờ 30 phút


Câu 3:

Tháng 1 có bao nhiêu ngày

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 1 có 31 ngày


Câu 4:

 Ngày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ Hai. Hỏi ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì ngày 05 tháng 6 là thứ Hai thì thứ Hai tuần sau là ngày 5 + 7 = 12 tháng 6;

Thứ hai tuần sau nữa là ngày 12 + 7 = 19 tháng 6.

Vậy ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ ba.


Câu 5:

 Thứ tư tuần sau là ngày 2 tháng 9. Thứ tư tuần này là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 8 có 31 ngày.

Thứ tư tuần này là ngày 26 tháng 8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận