Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 71. Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 190 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 38 210 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy 38 210 : 5 = 7 642


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 12 262 – 24 508 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

12 262 – 24 508 : 4

= 12 262 – 6 127

= 6 135


Câu 3:

Biết x × 6 = 42 090. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số hạng ta lấy tích chia cho số hạng còn lại.

x × 6 = 42 090

x = 42 090 : 6

x = 7 015


Câu 4:

Giá trị của phép toán 27 180 : 4 = 6 795. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy 27 180 : 4 = 6 759 đúng.


Câu 5:

Tính nhẩm kết quả của phép tính 80 000 : 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Ta có: 8 chục nghìn : 4 = 2 chục nghìn.

Vậy 80 000 : 4 = 20 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận