Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 81: Ôn tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 193 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 6 539 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 6 539 được đọc là: “Sáu nghìn năm trăm ba mươi chín”


Câu 2:

Trong các số: 45 747, 25 692, 75 349, 68 745 số nào là số lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

Ta xét lần lượt các hàng chục nghìn, nghìn, trăm nghìn, chục và đơn vị của các số. Ta sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

25 692, 45 747, 68 745, 75 349

Vậy số lớn nhất là số 75 349.


Câu 3:

Phép toán 7 293 × 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[\begin{array}{l}\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{7\,\,293}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \\36\,\,465\end{array}\]


Câu 4:

Kết quả của phép toán 78 364 – 45 371 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{78\,\,364}\\{45\,\,371}\end{array}} \\\,\,\,\,32\,\,993\end{array}\]


Câu 5:

Khu vườn của mẹ hình vuông có chu vi là 24 m. Diện tích mảnh vườn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài cạnh của mảnh vườn hình vuông là:

24 : 4 = 6 (m)

Diện tích mảnh vường hình vuông là:

6 × 6 = 36 (m2)

Đáp số: 36 m2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận