Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 1. Chục nghìn có đáp án

  • 292 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 1 000 đọc là :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 1 000 đọc là Một nghìn


Câu 2:

Số Mười nghìn viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số Mười nghìn viết là 10 000.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

 
Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Ở cột nghìn, có 4 ô số 1000, ta điền số 4 vào ô trống.

+ Ở cột trăm, có 1 ô số 100, ta điền số 1 vào ô trống.

+ Ở cột chục, có 2 ô số 10, ta điền số 2 vào ô trống

+ Ở cột đơn vị, có 3 ô số 1, ta điền số 3 vào ô trống

Vậy số cần điền vào ô trống là số 2


Câu 4:

Cần lấy mấy thẻ số 1 000 để điền vào dấu ?:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở cột nghìn có số 3, như vậy ta cần lấy 3 thẻ số 1 000 để điền vào dấu ?


Câu 5:

Số 5 240 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 5 240 gồm: 5 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 0 đơn vị


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận