Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 1. Ôn tập các số đến 1000 có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có tất cả …….. ô vuông trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có tất cả: 600 + 50 + 3 = 653 ô vuông trong hình vẽ trên.


Câu 2:

Có tất cả ……… chiếc bánh trong hình vẽ dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có tất cả: 100 + 60 + 5 = 165 chiếc bánh trong hình vẽ trên


Câu 3:

Số 854 viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 854 gồm: 8 trăm, 5 chục, 4 đơn vị

Do đó, số 854 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

854 = 800 + 50 + 4


Câu 4:

Tổng 700 + 50 + 9 được viết thành số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng 700 + 50 + 9 = 759


Câu 5:

Số 468 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 468 được đọc là: Bốn trăm sáu mươi tám


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận