Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 có đáp án

  • 435 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thành dãy số sau:

Hoàn thành dãy số sau:4949424228282121 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 7 x 7 = 49

7 x 6 = 42

7 x 4 = 28

7 x 3 = 21

Vậy số cần điền vào ô trống là: 7 x 5 = 35


Câu 2:

Bạn Tùng được giao nhiệm vụ nhặt các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 35. Hỏi bạn Tùng nhặt được bao nhiêu quả bóng như thế?

Bạn Tùng được giao nhiệm vụ nhặt các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 35. Hỏi bạn Tùng nhặt được bao nhiêu quả bóng như thế? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 x 3 = 21              56 : 7 = 8               35 : 7 = 5               7 x 6 = 42

           7 x 4 = 28              49 : 7 = 7               7 x 9 = 63              21 : 7 = 3

Vậy có 2 phép tính có kết quả lớn hơn 35.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống77  5656 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 56 : 7 = 8

7 x 1 = 7 (7 < 8 Thoả mãn yêu cầu)

7 x 2 = 14 (14 > 8 Không thoả mãn)

7 x 3 = 21 (21 > 8 Không thoả mãn)

7 x 4 = 28 (28 > 8 Không thoả mãn)

Vậy số cần điền vào ô trống là số 1


Câu 4:

Một tuần lễ có 7 ngày, bố của Bi đi công tác 3 tuần lễ. Hỏi bố của bạn Bi đã đi công tác bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bố của bạn Bi đã đi công tác số ngày là:

7 x 3 = 21 (ngày)

Đáp số: 21 ngày

 


Câu 5:

Một thanh gỗ dài 70 cm được cưa thành 7 đoạn thẳng bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Một thanh gỗ dài 70 cm được cưa thành 7 đoạn thẳng bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi đoạn gỗ dài số xăng-ti-mét là:

70 : 7 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận