Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 10. Em làm được những gì? có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 463 phân tích thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 463 có chữ số hàng trăm là 4, chữ số hàng chục là 6, chữ số hàng đơn vị là 3.

Vậy 463 = 400 + 60 + 3


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 499 là số liền trước của số 500.


Câu 3:

Tính nhẩm: 360 – 40 – 20

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

360 – 40 – 20 = 320 – 20 = 300


Câu 4:

Kết quả của phép tính 453 + 126 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kết quả của phép tính 453 + 126 là (ảnh 1)

+ 3 cộng 6 bằng 9, viết 9

+ 5 cộng 2 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

Vậy kết quả của phép tính là 579.


Câu 5:

Có 61 con gà và 97 con vịt. Hỏi số con vịt hơn số con gà bao nhiêu con?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số con vịt nhiều hơn số con gà:97 – 61 = 36 (con)

Đáp số: 36 con


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận