Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 có đáp án

  • 389 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành dãy số sau:

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành dãy số sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 8 x 2 = 16

           8 x 3 = 24

           

           8 x 5 = 40

           8 x 6 = 48

Vậy số cần điền vào ô trống là: 8 x 4 = 32


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 8 x 5 = 40

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 40, 55


Câu 3:

Thực hiện phép tính sau:

Thực hiện phép tính sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 64 : 8 + 8 x 5 = 8 + 40 = 48

Vậy kết quả của phép tính trên là: 48


Câu 4:

Mỗi con cua có 8 chân. Hỏi 9 con cua như thế tất cả bao nhiêu chân?

Mỗi con cua có 8 chân. Hỏi 9 con cua như thế tất cả bao nhiêu chân? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

9 con cua như thế có tất cả số chân là:

8 x 9 = 72 (chân)

Đáp số: 72 chân


Câu 5:

Một giỏ hoa quả có 56 quả cam. Mẹ đem chia ra thành 8 giỏ nhỏ hơn. Hỏi mỗi giỏ có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi giỏ có số quả cam là:

56 : 8 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả cam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận