Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 có đáp án

  • 326 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thành dãy số sau:

Hoàn thành dãy số sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 9 x 0 = 0

9 x 2 = 18

9 x 4 = 36

9 x 8 = 72

9 x 10 = 90

Vậy số cần điền vào ô trống là: 9 x 6 = 54

 


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 9 x 4 = 36

           36 : 6 = 6

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 36; 6


Câu 3:

Có mấy bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 9?

Có mấy bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 9? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 54 : 9 = 6 (6 < 9)

45 : 9 = 5 (5 < 9)

9 x 5 = 45 (45 > 9)

9 x 2 = 18 (18 > 9)

90 : 9 = 10 (10 > 9)

Như vậy có 3 bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 9.

 


Câu 4:

Chia đều 36 (l) nước mắm vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi can có số lít nước mắm là:

36 : 9 = 4 (l)

Đáp số: 4 lít nước mắm

 


Câu 5:

Một túi có 10 cái xúc xích. Hỏi 9 túi như thế có bao nhiêu cái xúc xích?

Một túi có 10 cái xúc xích. Hỏi 9 túi như thế có bao nhiêu cái xúc xích? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

9 túi có số xúc xích là:

10 x 9 = 90 (cái)

Đáp số: 90 cái xúc xích


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận