Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 12. Em làm được những gì? có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

?

×

5

=

6300

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

Số cần tìm là:

6 300 : 5 = 1260

Vậy số cần điền vào ô trống là 1260

1260

×

5

=

6300


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Số bị chia

?

Số chia

6

Thương

800

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

Vậy số cần tìm là:

800 × 6 = 4 800

Ta cần điền vào ô trống số 4800.

Số bị chia

4800

Số chia

6

Thương

800


Câu 3:

Biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng biểu thức 1 500 × 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 1 500 × 2 = 3000

1250 + 1250 = 2500

3000 : 1 = 3000

4000 – 1320 = 2680

2000 × 2 = 4000

Vậy 1500 × 2 = 3000 : 1


Câu 4:

Kết quả của phép tính 1628 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 8 nhân 3 bằng 24, viết 4 nhớ 2

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8

+ 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1

+ 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1628 × 3 = 4884


Câu 5:

Phép chia 3254 : 3 có số dư là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 3 chia 3 được 1, viết 1

1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0

+ Hạ 5, 25 chia 3 được 8, viết 8

8 nhân 3 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

+ Hạ 4, 14 chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12, 14 trừ 12 bằng 2

Vậy 3254 : 3 = 1084 (dư 2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận