Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 12. Hình tam giác. Hình tứ giác có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình tam giác ABC có 3 đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C

Hình tam giác ABC có 3 cạnh là: AB, AC, BC


Câu 2:

Hình tứ giác ABCD có bao nhiêu đỉnh?

Hình tứ giác ABCD có bao nhiêu đỉnh? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình tứ giác ABCD có 4 đỉnh là: A, B, C, D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình tứ giác có 4 đỉnh.


Câu 4:

Hình cần điền vào dấu (?) có mấy cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình cần điền vào dấu hỏi chấm là một tứ giác màu xanh.

Do đó, hình trên có 4 cạnh.


Câu 5:

Hình cần điền vào dấu (?) có bao nhiêu cạnh?

Hình cần điền vào dấu (?) có bao nhiêu cạnh? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các hình trong hình vẽ trên được xếp theo thứ tự: Hình tam giác Hình tứ giác Hình tròn.

Do đó hình cần điền vào dấu (?) là hình tam giác

Vậy tam giác có 3 cạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận