Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 14. Một phần mấy? có đáp án

  • 440 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

“Một phần năm” được viết là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số một phần năm được viết là “Một phần năm” được viết là (ảnh 1).


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:Đã tô màu … hình chữ nhật. (ảnh 1)

Đã tô màu … hình chữ nhật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có tất cả 4 hình chữ nhật nhỏ, có 1 hình chữ nhật trong số chúng được tô màu. Vậy đã tô màu Điền số thích hợp vào chỗ chấm:Đã tô màu … hình chữ nhật. (ảnh 2) hình chữ nhật


Câu 3:

Chọn cách đọc phù hợp với cách viết ở hình vẽ sau:

Chọn cách đọc phù hợp với cách viết ở hình vẽ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cách đọc phù hợp với các viết ở hình vẽ trên là: Một phần hai


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình tròn trên được chia thành 7 phần bằng nhau, trong có có 1 phần được tô màu

Do đó phát biểu đúng là: Đã tô màu Phát biểu nào sau đây đúng? (ảnh 2) hình tròn


Câu 5:

Đã tô màu Đã tô màu  hình nào? (ảnh 1) hình nào?

Đã tô màu  hình nào? (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình A có 8 tam giác, có 1 tam giác được tô màu. Như vậy đã tô màu Đã tô màu  hình nào? (ảnh 3).

Hình B có 9 hình vuông nhỏ, có 1 phần được ô màu. Như vậy đã tô màu Đã tô màu  hình nào? (ảnh 4).

Hình C có 7 hình chữ nhật, 1 hình được tô màu. Như vậy đã tô màu Đã tô màu  hình nào? (ảnh 5).

Hình D có 6 hình chữ nhật, 1 hình được tô màu. Như vậy đã tô màu Đã tô màu  hình nào? (ảnh 6).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận