Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 15. Luyện tập có đáp án

  • 472 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phép tính sau, có bao nhiêu phép tính thực hiện đúng?

 Trong các phép tính sau, có bao nhiêu phép tính thực hiện đúng?6 x 3 = 186 x 3 = 187 x 5 = 407 x 5 = 408 x 10 = 808 x 10 = 809 x 5 = 45459 x 5 = 4545 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 6 x 3 = 18

7 x 5 = 35

9 x 5 = 45

8 x 10 = 80

Như vậy có 3 đáp án được thực hiện đúng.


Câu 2:

So sánh hai phép tính sau:

So sánh hai phép tính sau:  (ảnh 1)So sánh hai phép tính sau:  (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 72 : 9 = 8

30 : 6 = 5

Do 8 > 5 nên 72 : 9 > 30 : 6.


Câu 3:

Trong một bữa tiệc sinh nhật, Việt xếp ly vào 4 bàn. Mỗi bàn có 6 cái ly. Hỏi Việt đã xếp tất cả bao nhiêu cái ly?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Việt đã xếp tất cả số cái ly là:

4 x 6 = 24 (cái)

Đáp số: 24 cái ly


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

5 x 4 = 20

5 x 7 = 35

Số cần điền vào ô trống là: 4 x 7 = 28


Câu 5:

Nhà trường có 50 hộp quà, đem chia cho 10 lớp. Hỏi mỗi lớp được nhận bao nhiêu hộp quà?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi lớp được nhận số hộp quà là:

50 : 10 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp quà


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận