Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 16. Bài toán giải bằng hai bước tính có đáp án

  • 313 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em có 5 nhãn vở, Trang có nhiều hơn em 3 cái. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trang có số nhãn vở là:

5 + 3 = 8 (nhãn vở)

Cả hai bạn có số nhãn vở là:

8 + 5 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

5 x 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 10; 13


Câu 3:

Hương hái được 8 bông hoa, Thu hái được nhiều hơn Hương 4 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thu hái được số bông hoa là:

8 + 4 = 12 (bông)

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

12 + 8 = 20 (bông)

Đáp số: 20 bông hoa


Câu 4:

Bà có 8 quả cam. Bà cho cháu một nửa. Hỏi bà còn bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bà cho cháu số quả cam là:

8 : 2 = 4 (quả)

Bà còn lại số quả cam là:

8 – 4 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả cam


Câu 5:

Lớp 3A trồng được 5 cây, lớp 3B trồng được gấp 5 lần lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lớp 3B trồng được số cây là:

5 x 5 = 25 (cây)

Cả hai lớp trồng được số cây là:

5 + 25 = 30 (cây)

Đáp số: 30 cây


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận