Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 16. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C và AB = BC = 2 cm.

Nên B là trung điểm của đoạn thằng AC.

 


Câu 2:

Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây
Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây (ảnh 1)
 
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, em thấy: Điểm B nằm giữa hai điểm A, C.

Do đó, ba điểm A, B, C là ba điểm thằng hàng.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC?

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thấy:

AH có độ dài 6 ô li

HC cũng có độ dài 6 ô li

H nằm giữa A và C

Do đó, H là trung điểm của AC.


Câu 4:

Quan sát hình vẽ sau và chọn đáp án KHÔNG đúng?

Quan sát hình vẽ sau và chọn đáp án KHÔNG đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: AB = 6 cm

BC = 7 cm

Vậy B không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng: O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Chọn đáp án đúng: O là điểm nằm giữa hai điểm nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ hình vẽ ta có:

+ M, O, N thẳng hàng; O nằm giữa M và N

+ E, O, C thẳng hàng; O nằm giữa E và C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận