Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 16. Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 có đáp án

  • 273 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 18 : 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có 18 : 2 = 9


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sửa lại: 10 : 2 = 5


Câu 3:

Phép tính thích hợp để biểu diễn hình vẽ sau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ Có 5 ô trống, mỗi ô có 2 con bướm. Như vậy có tất cả 2 × 5 = 10 (con)

+ Có 10 con bướm chia vào 5 ô trống, mỗi ô có: 10 : 5 = 2 (con)

+ Có 10 con bướm chia vào các ô trống, mỗi ô có 2 con. Như vậy số ô trống là:

10 : 2 = 5 (ô trống)


Câu 4:

So sánh kết quả của phép tính: 2 : 2 5 : 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 2 : 2 = 1

5 : 5 = 1

Vậy 2 : 2 = 5 : 5


Câu 5:

Một túi táo có 50 quả được chia đều vào 5 giỏ. Hỏi mỗi giỏ đựng bao nhiêu quả táo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi giỏ đựng số quả táo là:

50 : 5 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả táo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận