Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Đáp án nào sau đây không phải là bán kính của hình tròn trên?

Cho hình vẽ sau:  Đáp án nào sau đây không phải là bán kính của hình tròn trên? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình tròn trên: OA, OB, OM đều là bán kính của hình tròn

AB là đường kính của hình tròn

 


Câu 2:

Đường kính của hình tròn là:
Đường kính của hình tròn là: (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do ba điểm M, I, N thẳng hàng và I là tâm đường tròn nên MN là đường kính của đường tròn tâm I nêu trên.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Nhận xét nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau nên ta có: OA = OB = OC = OD

Ta có: (A; O; B) và (C; O; D) là 3 điểm thẳng hàng, O là tâm đường tròn nên AB và CD là đường kính của đường tròn trên


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong một hình tròn, độ dài của đường kính gấp 2 lần độ dài của bán kính

 


Câu 5:

Cho hình tròn sau, biết AB = 18 cm. Tính độ dài OM.

Cho hình tròn sau, biết AB = 18 cm. Tính độ dài OM. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Do AB là đường kính của đường tròn trên nên

OA = OB = OM = 18 : 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận