Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 17. Làm quen với biểu thức có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức: 74 – 16

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giá trị biểu thức 74 – 16 là 58


Câu 2:

Số 115 là giá trị của biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 75 – 36 = 39

80 + 12 – 34 = 58

44 + 71 = 115

64 + 57 = 125

Vậy giá trị của biểu thức 44 + 71 là 115


Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức: 2 x 2 x 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 2 x 2 x 5

= 4 x 5

= 20

Vậy giá trị 2 x 2 x 5 là 20.


Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: 16 : 2 : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 16 : 2 : 2

= 8 : 2

= 4

Vậy giá trị của biểu thức là 16.


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức: 187 – 62 + 70

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

187 – 62 + 70 = 125 + 70 = 195

Vậy giá trị của biểu thức là 195.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận