Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Chu vi hình vuông có đáp án

  • 763 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chu vi hình vuông có cạnh 10 m

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình chữ nhật là:

10 × 4 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Cạnh hình vuông

25 cm

Chu vi

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi vuông là:

25 × 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100 cm

Vậy số cần điền vào ô trống là 100 cm


Câu 3:

Tính chu vi hình vuông theo số đo sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình vuông đó là:

6 × 4 = 24 (dm)

Đáp số: 24 dm


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Chu vi hình vuông

80 km

Cạnh của hình vuông

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cạnh của hình vuông là:

80 : 4 = 20 (km)

Đáp số: 20 km


Câu 5:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Tính độ dài cạnh của mảnh đất đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài cạnh của mảnh đất đó là:

120 : 4 = 30 (m)

Đáp số: 30 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận