Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Tính giá trị của biểu thức có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức: 158 – 23 – 40

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

158 – 23 – 40

= 135 – 40

= 95

Vậy giá trị biểu thức trên là: 95


Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: 10 : 5 x 9

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

10 : 5 x 9 = 2 x 9 = 18

Vậy giá trị biểu thức trên là 18.


Câu 3:

Phép tính nào sau đây thực hiện đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

5 x 2 x 2 = 10 x 2 = 20

85 – 15 – 10 = 70 – 10 = 60

20 : 2 x 5 = 10 x 5 = 50


Câu 4:

Giá trị của biểu thức nào sau đây bằng 0?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

2 x 4 x 0 = 8 x 0 = 0

6 + 5 – 5 = 11 – 5 = 6

20 : 2 : 2 = 10 : 2 = 5

5 + 5 + 5 – 10 = 15 – 10 = 5


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức: 524 – 40 – 8

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

524 – 40 – 8 = 484 – 8 = 476


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận