Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 19. Hình tam giác. Hình tứ giác. Hình chữ nhật. Hình vuông có đáp án

 • 278 lượt thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Hình tam giác ABC có các đỉnh là:

Hình tam giác ABC có các đỉnh là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình tam giác ABC có 3 đỉnh là: A, B, C


Câu 2:

Tứ giác MNPQ có mấy góc?

Tứ giác MNPQ có mấy góc? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tứ giác MNPQ có 4 góc:

Góc đỉnh M cạnh MQ, MN

Góc đỉnh N cạnh NM, NP

Góc đỉnh P cạnh PN, PQ

Góc đỉnh Q cạnh QM, QP?


Câu 3:

Có bao nhiêu hình tam giác và hình tứ giác trong hình dưới đây?
Có bao nhiêu hình tam giác và hình tứ giác trong hình dưới đây? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vẽ trên có 3 hình tam giác: Hình tam giác MQE; Hình tam giác MNE; Hình tam giác NPE

Hình vẽ trên có 3 hình tứ giác: Hình tứ giác MNEQ; Hình tứ giác MNPE; Hình tứ giác MNPQ


Câu 4:

Điền vào ô trống

Điền vào ô trốngHình tam giác có đỉnh,      cạnh,       góc (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình tam giác có 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc


Câu 5:

Trong các hình sau, hình nào là hình vuông?

Trong các hình sau, hình nào là hình vuông? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình EGHI có

+ 4 đỉnh: Đỉnh E, đỉnh G, đỉnh H, đỉnh I

+ 4 góc vuông: góc đỉnh E, góc đỉnh G, góc đỉnh H, góc đỉnh I

+ 4 cạnh: EG = GH = HI = IE

Do đó hình EGHI là hình vuông

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận