Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 20. Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) có đáp án

  • 296 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức: 90 – (26 + 44)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 90 – (26 + 44) = 90 – 70 = 20

Vậy giá trị biểu thức là 20.


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức: (80 – 64) : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

(80 – 64) : 2 = 16 : 2 = 8

Vậy giá trị biểu thức trên là 8.


Câu 3:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:

20 : (10 : 2) và (20 : 10) : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

20 : (10 : 2) = 20 : 5 = 4

(20 : 10) : 2 = 2 : 2 = 1

Do 4 > 1 nên ta có:

20 : (10 : 2) > (20 : 10) : 2


Câu 4:

So sánh giá trị hai biểu thức: (90 – 87) – 3 và 90 – (87 + 3)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (90 – 87) – 3 = 3 – 3 = 0

90 – (87 + 3) = 90 – 90 = 0

Vậy (90 – 87) – 3 = 90 – (87 + 3).


Câu 5:

Trong túi có 2 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Hỏi 10 túi như vậy có tất cả bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một túi có số viên bi là:

2 + 3 = 5 (viên bi)

10 túi có số viên bi là:

5 x 10 = 50 (viên)

Đáp số: 50 viên bi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận