Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 22. Làm quen với chữ số La Mã có đáp án

  • 281 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là: X


Câu 2:

Số VII đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số VII đọc là 7.


Câu 3:

Số 18 được viết dưới dạng số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 18 được viết dưới dạng số La Mã là: XVIII


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: III, V, I, XIX

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số La Mã trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: I, III, V, XIX


Câu 5:

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các câu dưới đây?

1. XV đọc là mười bảy

2. XIX đọc là mười chín

3. I đọc là mười

4. V đọc là năm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

XV đọc là mười lăm

XIX đọc là mười chín

I đọc là một

V đọc là năm

Vậy có hai phát biểu đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận