Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 23. Em làm được những gì? có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số Ba trăm năm mươi hai được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số Ba trăm năm mươi hai được viết là 352.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

550 = 500 + 50

630 = 600 + 30

732 = 700 + 30 + 2

864 = 800 + 60 + 4


Câu 3:

Kết quả phép tính 312 + 159 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1

+ 1 cộng 5 bằng 6 nhớ 1 bằng 7, viết 7

+ 3 cộng 1 bằng 4, viết 4

Vậy kết quả của phép tính trên là: 471


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 87 – 40 : 5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 87 – 40 : 5 = 87 – 8 = 79


Câu 5:

Mỗi giỏ cam có 7 quả. Hỏi 5 giỏ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

5 giỏ cam có số quả cam là:

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận