Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 23. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có đáp án

  • 334 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính dưới đây?

Thực hiện phép tính dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

5 nhân 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5.

Vậy kết quả của phép tính là: 50


Câu 2:

Trong 4 phép tính dưới đây, phép tính nào có giá trị lớn nhất?

Trong 4 phép tính dưới đây, phép tính nào có giá trị lớn nhất? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 12 x 5 = 60

13 x 4 = 52

3 x 30 = 90

15 x 2 = 30

Số lớn nhất là 90.

Vậy phép tính có giá trị lớn nhất là 3 x 30.


Câu 3:

Một ngày có 24 giờ. Hỏi 3 ngày có bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 ngày có số giờ là:

24 x 3 = 72 (giờ)

Đáp số: 72 giờ


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: 3 = 19 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 19 x 3 = 57 nên số cần điền vào ô trống là 57.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận