Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 24. Gấp một số lên một số lần có đáp án

  • 353 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mai có 5 quả táo, số táo của Hương gấp 3 lần số táo của Mai. Hỏi Hương có tất cả bao nhiêu quả táo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mai có 5 quả táo, số táo của Hương gấp 3 lần số táo của Mai. Hỏi Hương có tất cả bao nhiêu quả táo? (ảnh 1)

Hương có số quả táo là:

5 x 3 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả táo


Câu 2:

Điền vào ô trống:
Điền vào ô trống: (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 3 x 12 = 36

Vậy số cần điền vào ô trống là: 36


Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm; Độ dài đoạn thẳng CD có độ dài gấp 5 lần độ dài đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD nhiều hơn đoạn thẳng AB bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đoạn thẳng CD là:

5 x 5 = 25 (cm)

Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm


Câu 4:

Năm nay con 6 tuổi, tuổi của mẹ gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 6 năm nữa, tuổi mẹ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tuổi mẹ hiện nay là:

6 x 5 = 30 (tuổi)

Sau 6 năm nữa, tuổi mẹ là:

30 + 6 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi


Câu 5:

Túi thứ nhất có 24 kg gạo, gấp 2 lần túi thứ hai. Cần chuyển ở túi thứ nhất sang túi thứ hai bao nhiêu kg gạo để hai túi nặng bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Túi thứ hai đựng số ki – lô – gam gạo là:

24 : 2 = 12 (kg)

Túi thứ nhất hơn túi thứ hai số ki – lô – gam gạo là:

24 – 12 = 12 (kg)

Cần chuyển từ túi thứ nhất sang túi thứ hai số ki-lô-gam gạo là:

12 : 2 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận