Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 24. Luyện tập có đáp án

  • 333 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 7 : 1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Do đó, 7 : 1 = 7.


Câu 2:

Phép tính nào sau đây không thể thực hiện được?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một số không thể chia được cho số 0.

Vậy phép tính 5 : 0 không thể thực hiện được.


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

8 : 1 = 8

3 không thể chia cho 0.

4 : 4 = 1

Vậy phép tính đúng là 0 : 2 = 0.


Câu 4:

Phép chia nào dưới đây cho kết quả bằng 1?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

5 : 1 = 5

0 : 5 = 0

9 : 9 = 1

7 không chia được 0

Vậy phép chia 9 : 9 cho kết quả bằng 1.


Câu 5:

Cô giáo có 6 món quà chia đều cho 6 bạn đạt giải thưởng học sinh giỏi. Hỏi mỗi bạn được mấy món quà?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi bạn được số món quà là:

6 : 6 = 1 (món)

Đáp số: 1 món quà


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận