Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số có đáp án

  • 396 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 46 : 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy kết quả của phép tính 46 : 2 là 23


Câu 2:

Kết quả của phép chia 74 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vậy kết quả của phép tính:

74 : 3 = 24 (dư 2)


Câu 3:

Bác Hùng có 60 quả trứng gà đem bán, bác chia đều số trứng vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng gà?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi rổ có số quả trứng gà là:

60 : 4 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả


Câu 4:

Giá trị của 76 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giá trị của 76 cm là:

76 : 4 = 19 (cm)


Câu 5:

Hằng có 90 cái nhãn vở và Hằng đã dùng hết số nhãn vở đó. Hỏi Hằng còn lại bao nhiêu cái nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hằng đã dùng số nhãn vở là:

90 : 2 = 45 (cái)

Hằng còn lại số nhãn vở là:

90 – 45 = 45 (cái)

Đáp số: 45 cái nhãn vở


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận