Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính có đáp án

  • 308 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 5 bông hoa cúc trắng. Số hoa hồng nhiều hơn số hoa cúc là 2 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa hồng và hoa cúc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số bông hoa hồng có là:

5 + 2 = 7 (bông hoa)

Có tất cả số bông hoa hồng và hoa cúc là:

5 + 7 = 12 (bông hoa)

Đáp số: 12 bông hoa


Câu 2:

Ly có 10 cái nhãn vở, Hạ có nhiều hơn Ly 5 nhãn vở. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hạ có số nhãn vở là:

10 + 5 = 15 (nhãn vở)

Hai bạn có tất cả số nhãn vở là:

10 + 15 = 25 (nhãn vở)

Đáp số: 25 nhãn vở


Câu 3:

Mai gấp được 30 con hạc giấy; Đào gấp được gấp đôi số hạc giấy của Mai. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu con hạc giấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đào gấp được số hạc giấy là:

30 x 2 = 60 (con)

Cả hai bạn gấp được số hạc giấy là:

30 + 60 = 90 (con)

Đáp số: 90 con hạc giấy


Câu 4:

Bố năm nay 42 tuổi, tuổi của con bằng tuổi của bố giảm đi 6 lần. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hiện nay, tuổi của con là:

42 : 6 = 7 (tuổi)

5 năm nữa, tuổi của con là:

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi


Câu 5:

Cho đường gấp khúc ABC có AB = 2 cm; đoạn BC dài gấp 3 lần đoạn AB. Tính độ dài đường gấp khúc ABC nêu trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đoạn thẳng BC là:

2 x 3 = 6 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

2 + 6 = 8 (cm)

Đáp án: 8 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận