Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 28: Bảng chia 4 có đáp án

  • 435 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 36 : 4 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 36 : 4 = 9

32 : 4 = 8

24 : 4 = 6

20 : 4 = 5

Vậy số cần điền vào ô trống là: 28 : 4 = 5


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Một số bất kì khi nhân với 0 đều cho kết quả là 0

Do đó: 4 × 0 = 0


Câu 4:

Chia đều 36 quả cam vào 4 đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi đĩa có số quả cam là

36 : 4 = 9 ( quả cam)

Đáp số 9 quả cam.


Câu 5:

So sánh hai phép tính sau: 24 : 4 và 4 + 4 + 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 24 : 4 = 6

4 + 4 + 4 = 12

Do 6 < 12 nên 24 : 4 < 4 + 4 + 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận