Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 28. Em làm được những gì? có đáp án

  • 282 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 520 + 4 236 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 6 cộng 0 bằng 6, viết 6

+ 3 cộng 2 bằng 5, viết 5

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 520 + 4 236 = 4 756


Câu 2:

Kết quả của phép tính 87 425 – 13 219 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 5 không trừ được 9, lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1

+ 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

+ 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

+ 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

+ 8 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 87 425 – 13 219 = 74 206


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 5 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 9 850 – 5000 = 9 000 + 850 – 5 000 = 4 000 + 850 = 4 850

Vậy phép tính 9 850 – 5000 có kết quả bé hơn 5 000


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 4 394 + (12 541 – 8 260) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lưu ý: Với những biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Ta có: 4 394 + (12 541 – 8 260) = 4 394 + 4 281 = 8 675

Vậy giá trị của biểu thức 4 394 + (12 541 – 8 260) là 8 675

Quy trình thực hiện phép tính

+ 1 trừ 0 bằng 1, viết 1

+ 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 được 8, viết 8 nhớ 1

+ 5 trừ 2 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

+ 12 trừ 8 bằng 4, viết 4

Vậy 12 541 – 8 260 = 4 281

+ 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

+ 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1

+ 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

+ 4 cộng 4 bằng 8, viết 8

Vậy 4 394 + 4 281 = 8 675


Câu 5:

Trang trại thứ nhất trồng 15 268 cây xanh; Trang trại thứ hai trồng ít hơn trang trại thứ nhất 562 cây. Hỏi cả hai trang trại trồng được tất cả bao nhiêu cây xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trang trại thứ hai trồng được số cây xanh là:

15 268 – 562 = 14 706 (cây xanh)

Cả hai trang trại trồng được số cây xanh là:

14 706 + 15 268 = 29 974 (cây xanh)

Đáp số: 29 974 cây xanh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận