Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 31. Em làm được những gì? có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 45 000 : 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 45 nghìn : 9 = 5 nghìn

Vậy 45 000 : 9 = 5 000


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Thừa số

10 718

Thừa số

6

Tích

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 6 nhân 8 bằng 48, viết 8 nhớ 4

+ 6 nhân 1 bằng 6, thêm 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 6 nhân 7 bằng 42, thêm 1 bằng 43, viết 3 nhớ 4

+ 6 nhân 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4

+ 6 nhân 1 bằng 6

Vậy 10 718 × 6 = 64 308


Câu 3:

Kết quả của phép chia 35 199 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 35 chia 5 được 7, viết 7

7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0

+ Hạ 1, 1 chia 5 được 0, viết 0

0 nhân 5 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

+ Hạ 9, 19 chia 5 được 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 19 trừ 15 bằng 4

+ Hạ 9, 49 chia 5 được 9, viết 9

9 nhân 5 bằng 45, 49 trừ 45 bằng 4

Vậy 35 199 : 5 = 7 039 (dư 4)


Câu 4:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng biểu thức 1500 : 5 × 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

1500 : 5 × 3 = 300 × 3 = 900

402 × 6 = 2 412

9 × (20 + 80) = 9 × 100 = 900

0 : 700 = 0

Vậy 1500 : 5 × 3 = 9 × (20 + 80)


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số đã cho

20 000

Gấp lên 5 lần

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số cần tìm là:

20 000 × 5 = 100 000

Vậy số cần điền vào ô trống là 100 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận