Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 31. Gam có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gói bột ngọt cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cân nặng của gói bột ngọt là 100 gam.


Câu 2:

Túi táo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của túi táo là 500 gam.


Câu 3:

Kết quả của phép tính: 500 g + 350 g = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 500 g + 350 g = 850 g


Câu 4:

Cân nặng nào sau đây phù hợp với cân nặng của con bò?

Cân nặng nào sau đây phù hợp với cân nặng của con bò? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong 4 cân nặng trên, cân nặng phù hợp nhất với cân nặng của con bò là: 200 kg

 


Câu 5:

So sánh cân nặng của túi muối và túi đường?

So sánh cân nặng của túi muối và túi đường? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cân nặng của túi đường là: 500 g

Cân nặng của túi muối là: 200 g + 200 g = 400 g

Vì 500 g > 400 g nên túi đường nặng hơn túi muối.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận