Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 31. Nhân số tròn chục với số có một chữ số có đáp án

  • 343 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 40 × 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4 chục × 2 = 8 chục

Vậy 40 × 2 = 80.


Câu 2:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 90?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 20 × 4 = 80

80 × 2 = 160

30 × 3 = 90

40 × 5 = 100

Vậy phép tính 30 × 3 có kết quả bằng 90.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

20

40

80

100

120

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 20 × 1 = 20

20 × 2 = 40

20 × 4 = 80

20 × 5 = 100

20 × 6 = 120

Vậy số cần điền vào ô trống là: 20 × 3 = 60


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một thùng có 20 chai nước ngọt. 6 thùng có chai nước ngọt.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 thùng có số chai nước ngọt là:

6 x 20 = 120 (chai)

Đáp số: 120 chai nước ngọt


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 6 + 3 × 50 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

6 + 3 × 50 = 156

Vậy giá trị biểu thức trên là 156.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận