Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 32. Mi – li – lít có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mi – li – lít viết tắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mi – li – lít viết tắt là ml.


Câu 2:

Ca A có bao nhiêu ml nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ca A có 500 ml nước; Ca B có 200 ml nước; Ca 3 có 300 ml nước.


Câu 3:

Trong phích có 1 l nước. Rót nước ở phích sang 2 ca, mỗi ca 200 ml. Hỏi sau khi rót xong, lượng nước còn lại trong phích là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lượng nước phích rót ra 2 ca là:

200 x 2 = 400 (ml)

Đổi 1 lít = 1000 ml

Lượng nước còn lại trong phích là:

1000 – 400 = 600 (ml)

Đáp số: 600 ml


Câu 4:

Kết quả của phép tính 12 ml x 6 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

12 ml x 6 = 72 ml


Câu 5:

Kết quả của phép tính 120 ml – 50 ml là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

120 ml – 50 ml = 70 ml


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận