Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 32. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: 11 x 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 1 nhân 5 bằng 5, viết 5

+ 1 nhân 5 bằng 5, viết 5

Vậy kết quả của phép tính 11 × 5 là 55.


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 123 x 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 3 nhân 3 bằng 9, viết 9

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

+ 1 nhân 3 bằng 3, viết 3

Vậy kết quả của phép tính là 369.


Câu 3:

Thực hiện phép tính: 100 – 23 x 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

100 – 23 x 2

= 100 – 46

= 54

Vậy kết quả phép tính trên là 54.


Câu 4:

Thực hiện phép tính: (12 + 2) x 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

(12 + 2) x 2 = 14 x 2 = 28

Vậy kết quả phép tính trên là 28.


Câu 5:

Thực hiện phép tính: 211 x 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ 1 nhân 3 bằng 3, viết 3

+ 1 nhân 3 bằng 3, viết 3

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Vậy kết quả phép tính trên là: 633


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận