Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 33. Xăng – ti – mét vuông có đáp án

  • 369 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ trống

"Mười tám xăng-ti-mét vuông" viết là: ….. 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mười tám xăng-ti-mét vuông viết là: 18 cm2


Câu 2:

125 cm2 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

125 cm2 đọc là: Một trăm hai mươi lăm xăng – ti – mét vuông.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây, biết diện tích 1 ô vuông là 1 cm2. Diện tích của hình vẽ là:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình bên dưới gồm có 12 ô vuông

Vậy diện tích của hình đó là: 12 cm2


Câu 4:

Tính diện tích của hình vẽ dưới đây, biết mỗi ô vuông có diện tích 1 cm2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình trên gồm có 9 ô vuông 1 cm2

Vậy diện tích hình trên là 9 cm2


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

500 cm2 – 45 cm2 = ……….. cm2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 500 – 45 = 455

Do đó 500 cm2 – 45 cm2 = 455 cm2

Vậy số cần điền vào ô trống là 455 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận