Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 34. Phép chia hết và phép chia có dư có đáp án

  • 312 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính 14 : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ 14 chia 2 được 7, viết 7.

+ 7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0.

Vậy kết quả của phép tính trên là 7.


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 38 : 9

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 38 chia 9 bằng 4, viết 4

+ 4 nhân 9 bằng 36, 38 trừ 36 bằng 2

Vậy kết quả của phép tính là 4 (dư 2).


Câu 3:

Phép chia nào sau đây có cùng kết quả với phép chia 24 : 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

24 : 4 = 6

12 : 3 = 4

10 : 5 = 2

18 : 3 = 6

16 : 2 = 8

Vậy phép chia 18 : 3 có cùng kết quả với phép chia 24 : 4.


Câu 4:

Phép chia nào sau đây có cùng số dư với phép chia 9 : 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 9 : 4 = 2 (dư 1)

26 : 3 = 8 (dư 2)

34 : 5 = 6 (dư 4)

19 : 3 = 6 (dư 1)

20 : 2 = 10

Vậy phép chia 19 : 3 có cùng số dư với phép chia 9 : 4.


Câu 5:

Cô giáo có 28 quyển sách muốn chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển sách?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi bạn được số quyển sách là:

28 : 4 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển sách


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận