Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 35. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số có đáp án

  • 744 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính 48 : 4, em được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 4 chia 4 bằng 1, viết 1

1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 4 bằng 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy kết quả của phép tính là 12.


Câu 2:

Kết quả của phép chia 74 : 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kết quả của phép chia 74 : 3 là (ảnh 1)+ 7 chia 3 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 4, 14 chia 3 bằng 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12, 14 trừ 12 bằng 2

Vậy 74 : 3 = 24 (dư 2).


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

 Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị chia, ta lấy số chia nhân với thương.

Vậy số cần tìm là: 17 x 4 = 68


Câu 4:

Nếu lấy một số có hai chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể là …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 5 là 4.

Vậy số cần điền vào ô trống là: 4


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng: Trong một phép chia có dư, ta có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận