Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 35. Diện tích hình vuông có đáp án

  • 304 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình vuông ABCD là:

Diện tích hình vuông ABCD là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vuông ABCD có:

3 × 3 = 9 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 cm2


Câu 2:

Diện tích hình vuông có độ dài cạnh bằng 5 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình vuông là:

5 × 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2


Câu 3:

Một hình vuông có chu vi 20 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài cạnh của hình vuông đó là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích của hình vuông đó là:

5 × 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2


Câu 4:

Một hình vuông có diện tích bằng 64 cm2. Độ dài cạnh của hình vuông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 64 = 8 × 8

Do đó độ dài cạnh của hình vuông là 8 cm


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống

Độ dài cạnh

9 cm

Diện tích hình vuông

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích của hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận