Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 36. Em làm được những gì? có đáp án

  • 731 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 200 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

200 : 5 = 40


Câu 2:

Giá trị biểu thức 96 : 2 – 15 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

96 : 2 – 15 = 48 – 15 = 33

Vậy giá trị biểu thức trên là 33


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các phép chia có dư với số chia là 6, số dư lớn nhất là 5

Số dư luôn nhỏ hơn số chia

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương


Câu 4:

Trong hình trên, phần tô màu được viết là:

Trong hình trên, phần tô màu được viết là: (ảnh 1)Trong hình trên, phần tô màu được viết là: (ảnh 2)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình tròn trên chia làm 2 phần bằng nhau.

Có 1 phần được tô màu

Như vậy phần tô màu được viết là: Trong hình trên, phần tô màu được viết là: (ảnh 3)


Câu 5:

Có 24 là cờ như hình vẽ dưới đây. Bạn Cường lấy Có 24 là cờ như hình vẽ dưới đây. Bạn Cường lấy  số lá cờ đó. Hỏi Cường đã lấy bao nhiêu lá cờ? (ảnh 1) số lá cờ đó. Hỏi Cường đã lấy bao nhiêu lá cờ?

Có 24 là cờ như hình vẽ dưới đây. Bạn Cường lấy  số lá cờ đó. Hỏi Cường đã lấy bao nhiêu lá cờ? (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bạn Cường đã lấy số lá cờ là;

24 : 3 = 8 (lá cờ)

Đáp số: 8 lá cờ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận