Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số có đáp án

  • 473 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính:

Kết quả của phép tính: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết quả của phép tính: (ảnh 2)

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6


Câu 2:

Kết quả của phép tính:

Kết quả của phép tính: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép tính: (ảnh 2)

+ 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (nhớ 4)

+ 8 nhân 0 bằng 0, nhớ 4, viết 4

+ 8 nhân 1 bằng 8, viết 8


Câu 3:

Kết quả phép tính: 300 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

300 x 3 = 900


Câu 4:

Một quyển sách có 256 trang. Hỏi 3 quyển sách như thế có tất cả bao nhiêu trang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 quyển sách như thế có tất cả số trang là:

256 x 3 = 768 (trang)

Đáp số: 768 trang


Câu 5:

Mẹ có 5 thùng hàng, mỗi thùng hàng có 125 lít nước mắm. Mẹ đã bán 234 lít nước mắm. Hỏi mẹ còn bao nhiêu lít nước mắm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:

5 thùng hàng có số lít nước mắm là:

125 x 5 = 625 (lít)

Mẹ còn số lít nước mắm là:

625 – 234 = 391 (lít)

Đáp số: 391 lít nước mắm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận