Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 37. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số có đáp án

  • 316 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thực hiện phép tính: (ảnh 2)

+ 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

+ Hạ 5; 5 chia 2 được 2 viết 2

2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1

+ Hạ 6, được 16. 16 chia 2 bằng 8, viết 8

8 nhân 2 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0

Vậy kết quả của phép tính trên là: 128

 


Câu 2:

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực hiện phép tính: (ảnh 2)

+ 15 chia 3 được 5, viết 5

 5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0

 + Hạ 7, 7 chia 3 được 2, viết 2

 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1

Vậy kết quả của phép tính trên là: 52 (dư 1)


Câu 3:

Trong các phép chia sau, có bao nhiêu phép chia có số dư khác 0?

Trong các phép chia sau, có bao nhiêu phép chia có số dư khác 0? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 365 : 5 = 73

428 : 3 = 142 (dư 2)

371 : 7 = 53

253 : 4 = 63 (dư 1)

Vậy có 2 phép chia có số dư khác 0.


Câu 4:

Một cửa hàng có 345 quả táo chia đều vào 3 thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu quả táo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi thùng có số quả táo là:

345 : 3 = 115 (quả)

Đáp số: 115 quả táo


Câu 5:

Để làm một chiếc đèn Trung thu, cần có 7 vỏ chai. Hỏi 735 vỏ chai làm được bao nhiêu chiếc lồng đèn Trung thu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

735 vỏ chai làm được số lồng đèn Trung thu là:

735 : 7 = 105 (lồng đèn)

Đáp số: 105 lồng đèn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận