Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số có đáp án

  • 330 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: 32 + 8 – 18

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

32 + 8 – 18

= 40 – 18

= 22

Giá trị của biểu thức 32 + 8 – 18 là 22.


Câu 2:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE như hình vẽ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

7 + 7 + 7 + 7

= 7 x 4

= 28 (cm)


Câu 3:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:60 + 50 - 1060 + 50 - 109 x 5 + 429 x 5 + 42 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

60 + 50 -10 = 110 – 10 = 100

9 x 5 + 42 = 45 + 42 = 87

Do 100 > 87 nên dấu cần điền vào ô trống là dấu lớn hơn (>)


Câu 4:

Tính giá trị biểu thức: 56 – 2 x 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

56 – 2 x 5

= 56 – 10

= 46

Vậy giá trị biểu thức trên là 46


Câu 5:

Bạn Tôm có 15 cái bánh, Tôm cho Bống 5 cái bánh, cho Tép 3 cái bánh. Hỏi Tôm còn lại bao nhiêu cái bánh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tôm còn lại số cái bánh là:

15 – 5 – 3 = 7 (cái bánh)

Đáp số: 7 cái bánh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận