Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 38. Ôn tập các phép tính có đáp án

  • 369 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 520 + 4 236 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 6 cộng 0 bằng 6, viết 6

+ 3 cộng 2 bằng 5, viết 5

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 520 + 4 236 = 4 756.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 54 927 – 4 356 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ 7 trừ 6 được 1, viết 1

+ 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 9 trừ 3 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

+ 4 trừ 4 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

Vậy 54 927 – 4 356 = 50 571


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 5 000?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

9 850 – 5000 = 9 000 + 850 – 5 000 = 4 000 + 850 = 4 850

Vậy phép tính 9 850 – 5000 có kết quả bé hơn 5 000.


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

1 208 × 4

12 600 : 9

2 240 × 2

18 111 : 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

So sánh các số: 4 832; 1 400; 4 480; 6 027

Số 4 832 và số 4 480 đều có chữ số hàng nghìn là 4

Số 1 400 có chữ số hàng nghìn là 1

Số 6 027 có chữ số hàng nghìn là 6

Do 1 < 4 < 6 nên số bé nhất là số 1 400

Vậy phép tính 12 600 : 9 có kết quả bé nhất trong 4 phép tính đã cho.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức (100 000 – 20 000) × 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lưu ý: Với những biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Ta có: (100 000 – 20 000) × 0 = 80 000 × 0 = 0

Vậy giá trị của biểu thức (100 000 – 20 000) × 0 là 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận