Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé có đáp án

  • 316 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số bóng bay ở hàng trên gấp mấy lần số bóng ở hàng dưới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Hàng trên có 6 quả bóng bay; hàng dưới có 3 quả bóng bay

Số bóng bay ở hàng trên gấp số bóng ở hàng dưới số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Đáp số: 2 lần


Câu 2:

Đoạn thẳng AC dài 12 cm. Đoạn thẳng AB dài 4 cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đoạn thẳng AC dài gấp đoạn thẳng AB số lần là:

12 : 4 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần


Câu 3:

Ngăn trên có 7 quyển sách. Ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên mấy lần?

Ngăn trên có 7 quyển sách. Ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên mấy lần? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần


Câu 4:

Cho số lớn là số 90, số bé là 3. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lớn gấp số bé số lần là:

90 : 3 = 30 (lần)

Đáp số: 30 lần


Câu 5:

Nhà Hoa có 20 cây bưởi; Nhà Liên có 5 cây bưởi. Hỏi số cây bưởi nhà Hoa gấp mấy lần số cây bưởi nhà Liên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số cây bưởi nhà Hoa gấp số cây bưởi nhà Liên số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận