Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5, Bảng chia 2; 5 có đáp án

  • 473 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền các số còn thiếu vào ô trống

Thừa số

2

Thừa số

7

2

Tích

18

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

2 × 7 = 14

9 × 2 = 18


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống:

 Điền số còn thiếu vào ô trống:141412121010664422 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

Vậy số cần điền vào ô trống là số 8.


Câu 3:

Số?
Số? (ảnh 1)
 
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

4 x 2 = 8

8 + 5 = 13

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 8; 13.


Câu 4:

Có 18 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Có 18 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi hàng có số học sinh là:

18 : 2 = 9 (học sinh)

Đáp số: 9 học sinh


Câu 5:

Thương của phép chia 30 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

30 : 5 = 6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận