Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 216 + 523 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4 216 + 523 = 4 739

Quy trình thực hiện phép tính

+ 6 cộng 3 bằng 9, viết 9

+ 1 cộng 2 bằng 3, viết 3

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 4 cộng 0 bằng 4, viết 4

Vậy 4 216 + 523 = 4 739


Câu 2:

Kết quả của phép tính 2 468 + 3 579 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2 468 + 3 579 = 6 047

Quy trình thực hiện phép tính

+ 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1

+ 6 cộng 7 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1

+ 4 cộng 5 bằng 9, thêm 1 bằng 0, viết 0 nhớ 1

+ 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6

Vậy 2 468 + 3 579 = 6 047


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 6 800?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 200 + 500 = 3 700

5 000 + 200 = 5 200

8 600 + 100 = 8 700

6 100 + 700 = 6 800

Vậy phép tính 6 100 + 700 có kết quả bằng 6 800 .


Câu 4:

Mai nói rằng “Tổng của số bé nhất có 4 chữ số và số 2 022 là 5 022”. Hỏi Mai nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số bé nhất có 4 chữ số là số 1 000

Ta có: 1 000 + 2 022 = 3 022

+ 0 cộng 2 bằng 2, viết 2

+ 0 cộng 2 bằng 2, viết 2

+ 0 cộng 0 bằng 0, viết 0

+ 1 cộng 3 bằng 4, viết 4

Vậy 1 000 + 2 022 = 3 022

Vậy bạn Mai đã nói sai


Câu 5:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho phù hơpj:

5 000 + 3 …. 5 300

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 5 000 + 3 = 5 003

+ So sánh hai số 5 003 và 5 300

Số 5 003 và số 5 300 đều có chữ số hàng nghìn là 5

Số 5 003 có chữ số hàng trăm là 0, số 5 300 có chữ số hàng trăm là 3

Do 0 < 3 nên 5 003 < 5 300

Vậy 5 000 + 3 < 5 300.

Ta cần điền dấu < vào chỗ chấm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận