Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 4. Tìm số hạng có đáp án

  • 275 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp để điền vào dấu ? là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 85 + 15 = 100

Vậy số cần điền vào ô trống là: 15


Câu 2:

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 68 + 32 = 100

Vậy số cần điền vào ô trống là: 32


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây cho kết quả là 100?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

45 + 45 = 90

60 + 30 = 90

63 + 27 = 90

73 + 27 = 100

Vậy 73 + 27 = 100.


Câu 4:

Tìm số hạng, biết tổng là 77, số hạng còn lại là 28.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số hạng cần tìm là:

77 – 28 = 49


Câu 5:

Lớp 3B có tất cả 36 học sinh, trong đó có 16 em học sinh nữ. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lớp 3B có số học sinh nam là:

36 – 16 = 20 (học sinh)

Đáp sô: 20 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận