Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 40. Luyện tập chung có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính: (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thực hiện phép tính: (ảnh 2)

+ 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

+ 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 là 5, viết 5

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Vậy kết quả của phép tính trên là: 652


Câu 2:

Xác định số dư của phép chia sau:

Xác định số dư của phép chia sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xác định số dư của phép chia sau: (ảnh 2)

+ 35 chia 4 bằng 8; viết 8

8 nhân 4 bằng 32; 35 trừ 32 bằng 3, viết 3

+ Hạ 8; 38 chia 4 bằng 9, viết 9

9 nhân 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2

Vậy số dư của phép chia trên là 2

 


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

57 : 3 = 19

19 x 5 = 95

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 19; 95


Câu 4:

Con thỏ nặng 3 kg; Con gà nặng gấp đôi con thỏ. Hỏi cả hai con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Con gà nặng số ki-lô-gam là:

3 x 2 = 6 (kg)

Cả hai con nặng số ki – lô – gam là:

3 + 6 = 9 (kg)

Đáp số: 9 kg


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức (150 + 60) : 7.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(150 + 60) : 7 = 210 : 7 = 30

Vậy giá trị biểu thức trên là 30.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận